Wednesday, August 22, 2007

On the Warlock Forum

Have you visited the Warlock Forum lately? I haven't. At least not in a short while, anyway. With the upcoming nerfs and all, people have just become so irritable lately! The forum has just become so saturated with pre-pubescent crycheering (a word I just made up) about the class that it became very un-enjoyable to read. It was the same old, stale serving of bleh, maybe smothered in a differently-colored sauce. And in the end, all that variety and distaste would give you and anyone with half a stomach some nasty diarrhea. Not a pleasant experience one would wish upon themselves, ever. So, I delayed stopping by. But imagine my surprise when I visited the forums this morning and found some Pepto Bismol.

Yup. The pink stuff you drink when you have diarrhea, but in a sexy, vernacular form. It was hidden between the "Nerf THIS!" and "Warlocks are OP!" and "HAHA NERFED!" threads, and had taken the form of surprisingly good discussion! Reading through the threads definitely helped with the nausea I experienced after taking in the rest of the garbage on the forum. Hopefully, you can get some enjoyment and relief out of them too.

The Silent Spellstone: A quick and easy clarification on the Spellstone's application towards Silence and Counter-spell.


A 0/21/40 Shadow Destro Guide
: An in-depth break-down of the pros and cons of this very popular heavy Destro build.

Broken UA and Cloak of Shadows: Not really well presented, but the idea and argument still holds some weight.

Seduce Macro Goodness: One of the best Seduce macros you will ever find. Every Warlock should implement this, period.

Seduce as CC: Not really useful material on the subject itself, but is instead a good representation of how incredibly dumb many Warlocks are. I love the response about using your Felguard to off-tank ONLY if you're Demo specced. Useful knowledge imho. Actually, this thread probably doesn't belong here, since we already know enough about the wet paper bag.

The Epic Face Roll: Not anything Warlock-related, but a good change from the norm. I Lol'd, anyway, and humor ftw! =P

100 'Locking Tips: A thread with some helpful tips and reminders for Warlocks, young and old. Even if you're not a Warlock, take a peek. You'll definitely find something useful here.

Hit Rating and the Cloak: A discussion on the mechanics of +Hit and the Cloak of Shadows. Good to know for those moments you find yourself verbally cursing the Rogue that just jumped you.

That's it for now. If you have a thread you'd like to highlight as a noteworthy read, link it up in the comments.

Off to lvl the PvP 'lock. See yas. ;)

7 comments:

Jay said...

I don't have a link, but I'm sure I could find a linkworthy one.

People who think that warlocks are OP because of what we do in a PvP situation obviously have NEVER seen an affliciton+whatever specc 'lock solo instances. I mean come on, hunters are the only thing that comes close and that's because they have fucking Feign Death.

I love how that is always overlooked in the arguement though. It's not that we're too inbalanced in comparsion to other classes... oh no... it's simply because it's so easy to be beaten by a warlock in PvP.

Q fucking Q, bitches. We're in cloth for God's sake.

Anonymous said...

how many posts do i need before i can send pm?

Anonymous said...

19726.....45039

Anonymous said...

w4gw4eg

Anonymous said...

31399.....74414

Anonymous said...

reno nevada travel bureau http://rjtg.info/masturbating/girls/masturbating/through/panties girls masturbating through panties [url=http://rjtg.info/anal/hardcore/anal/video]hardcore anal video[/url]
http://rjtg.info/erotic/erotic/male/body/odor erotic male body odor little rock thrifty nickel [url=http://rjtg.info/adult/adult/videos/index/clips]adult videos index clips[/url]
[url=http://rjtg.info/fetish/foot/fetish/tight]foot fetish tight[/url] acinion movie http://rjtg.info/adult/adult/videos/of/average/women adult videos of average women
early travel out west http://rjtg.info/porn/free/nude/porn/mobile/sex free nude porn mobile sex [url=http://rjtg.info/hentai/anime/hentai/enema]anime hentai enema[/url]
http://rjtg.info/ass/intense/ass/squirts intense ass squirts audio file search sites [url=http://rjtg.info/bondage/hardcore/bondage/sadism]hardcore bondage sadism[/url]

Anonymous said...

Lek niesie [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] zredukowanie absorbowania podwaliny tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy twór. Owo w ka¿dym calu dziewiczy specyfik dla panienki, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê zaœ odbyæ na wy¿szy pr¹d posi³ków. Lekarstwo ten umo¿liwia zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów pobierzesz w aptece internetowej. Inwitujemy do dzia³aj¹cej online taniej apteki internetowej po ekstrakty zaœ po dane o specyfikach. Kupki z tej przyczyny alli Orêdujemy tego¿ w³oœci¹ zap³atê wyci¹gów oraz w³aœciwie krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu w najwy¿szym stopniu indywidualnych tudzie¿ renomowanych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy pokazaæ aktualnie trójka osobniki prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w postêpowanie pewny tudzie¿ posy³a [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] leki w przeci¹gu dopiero co jednego dnia od chwili momentu zmajstrowania twojego zamówienia. Przed chwil¹ z tamtego uzyskuje fenomenalne [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] ewaluacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest do licha i trochê suplementów diety na schudniêcie. Do relewantnych przylegaj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, atoli rzeczwiœcie wypróbowanym i zaœ udowodnionym dzia³aniem prawdopodobnie zaakceptowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta lecz a æwiczenie fizyczne w ros³ym stopniu przes¹dzaj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje nieraz, gdy krwawienie zaprzestaje, i jajniki ca³kowicie ustaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê obrotne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy jednak nie œwiadczy gwoli buzi pieknej katastrofy oraz trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.